Get Adobe Flash player

Na_moravi_13

Почетна КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ТОТ

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ТОТ


На основу члана 18. Статута  општине Трстеник ("Сл. Лист" 7/08) и члана 19. Закона о јавним службама (Сл. Гласник 42/91, 71/94, 9/2005-др.закон, 83/2014-др.закон), као и члана 19. Статута Туристичке организације општине Трстеник, Управни одбор расписује


КОНКУРС
-за избор директора-


I  Услови: Поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом, кандидат мора да испуњава и посебне услове прописане чланом 39. Закона о туризму ( Сл. Гласник 36/2009, 88/2010, 99/2011-др. Закон, 93/2012, 84/2015), а то су:
 • Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
 • Радно искуство у трајању од 4 године, од чега најмање две године на руководећим пословима;
 • Активно знање страног језика који је обухваћен наставним планом и програмом министарства надлежног за послове просвете;
 • Да није осуђиван за кривична дела из области привредног криминала;
 • Да се против њега не води кривични поступак по службеној дужности.


II  Мандат директора траје 4 године и може бити поново именован на исту функцију.

III  Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

 • Копија личне карте
 • Копија дипломе 
 • Копија радне књижице или потврда послодавца да је био у радном односу минимум четири године
 • Доказ о општој здравственој способности-лекарско уверење.
 • Потврда послодавца да је био на руководећим пословима најмање две године
 • Потврда суда да није осуђиван за кривична дела из области привредног криминала
 • Потврда суда да се против њега не води кривични поступак по службеној дужности.

IV  Рок за пријављивање на Конкурс је 8 дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

Пријаве на Конкурс са радном биографијом и документацијом о испуњености услова кандидат подноси лично или препорученом поштом са назнаком „Пријава за конкурс за избор директора“ на адресу: Туристичка организација општине Трстеник, Кнегиње Милице 5, 37240 Трстеник. Контакт телефон: 037 715 263.

V  Пристигле пријаве разматраће Управни одбор. Управни одбор предлаже једног кандидата Скупштини Општине Трстеник, која ће га, уколико се сложи са предлогом Управног одбора, именовати за директора Туристичке организације општине Трстеник на следећој седници Скупштине Општине Трстеник.

VI  Конкурс објавити у Службеном гласнику, једном дневном листу и на сајту Туристичке организације општине Трстеник.